TIN TỨC CÁC BÁO

Hoạt động chuyên môn

BÀI TRUYỀN THÔNG THÁNG 10/2017- PP BÀN TAY NẶN BỘT

BÀI TRUYỀN THÔNG THÁNG 10/2017- PP BÀN TAY NẶN BỘT

Phương pháp bàn tay nặn bột Bàn tay nặn bột là một chiến lược về giáo dục khoa học, được Giáo sư Georger Charpak (người Pháp) sáng tạo ra và phát triển từ năm 1995 dựa trên cơ sở...

Hoạt động công đoàn

Kế hoạch công đoàn NH 2017-2018

Kế hoạch công đoàn NH 2017-2018

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC GIO LINH       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       CÔNG ĐOÀN TH  GIO VIỆT       Độc lập-Tự do-Hạnh phúc                                                               Số: 15/BC-CĐCS      Gio Việt, ngày 10  tháng10...

Hoạt động Đội

BÀI TRUYỀN THÔNG THÁNG 12/2017

BÀI TRUYỀN THÔNG THÁNG 12/2017

Hoạt động chào mừng ngày 22/12 của Liên đội Trường tiểu học Gio Việt Ngày 22/12 không chỉ là ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam mà đã trở thành Ngày hội Quốc phòng toàn dân –...

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

BÀI TRUYỀN THÔNG THÁNG 12/2017

BÀI TRUYỀN THÔNG THÁNG 12/2017

Hoạt động chào mừng ngày 22/12 của Liên đội Trường tiểu học Gio Việt Ngày 22/12 không chỉ là ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam mà đã trở thành Ngày hội Quốc phòng toàn dân –...

Khuyến học

Xây dựng dòng họ khuyến học ở Gio Linh

Xây dựng dòng họ khuyến học ở Gio Linh

Ông Đỗ Quang Lương, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho biết, phong trào khuyến học của các dòng họ ở Gio Linh phát triển mạnh mẽ trong những năm qua đã góp phần...